Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS1 w Nowogardzie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia   zawodowego w ZS1 w Nowogardzie 

Termin realizacji projektu: 01-09-2020 - 31-12-2021

 

 

Projekt „Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia  

zawodowego w ZS1 w Nowogardzie” realizowany jest w okresie 01.09.2020 do 31.12.2021 r. a jego głównymi celami są: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia.

 Całkowita wartość projektu wynosi 1 053 024,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym.

 

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt jest organizowany dla uczniów oraz nauczycieli ZS1 w Nowogardzie zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

 

Co oferuje projekt?

 

Doradztwo zawodowe (każdy uczestnik projektu weźmie udział w 4h zajęciach z doradztwa zawodowego)

 

Utworzenie klasy patronackiej ZS1 (utworzenie nowego profilu na kierunku technik informatyk)

 

Tworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy (doposażenie sprzętowo – edukacyjne)

 

 Podniesienie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów ZS1 (kursy dla poszczególnych zawodów ZS1: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, technik logistyk/technik spedytor, technik mechanik)

 

Staże uczniowskie (realizowane dla 100% uczniów biorących udział w projekcie w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy)

 

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów ZS1 (Dla wszystkich uczestników projektu (oprócz nauczycieli) zostanie zorganizowany 16h kurs „Internet w działalności gospodarczej” dzięki któremu uczniowie nauczą się praktycznego, uniwersalnego zastosowania ww. narzędzia w pracy zawodowej tj. - e-administracja, - podstawy reklamy w Internecie- komunikacja z klientami za pomocą Internetu, - systemy wspomagania działalność gospodarczą, - zaopatrzenie i handel elektroniczny, - wyszukiwanie informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ZS1 (W ramach zad. przewiduje się organizację: 1. Studiów podyplomowych: - „Programowanie dla nauczycieli”, 2 semestry, realizowane dla kierunku technik informatyk w ramach modernizacji oferty kształcenia zawodowego i rozszerzenia kształcenia o moduł związany z obrabiarkami CNC. Uniwersalne umiejętności programistyczne są bowiem niezbędne do prawidłowej obsługi tego typu urządzeń.

Nowoczesne innowacyjne materiały edukacyjne w ZS1

 

 

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

•          Program nauczania oraz programy staży dla uczniów i nauczycieli zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy

•          Zwiększy się udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego

•          Uczniowie i nauczyciele ZS1 zdobędą kompetencje/kwalifikacje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanej na zachodniopomorskim rynku pracy

•          Uczniowie ZS1 zdobędą praktyczne doświadczenie (staże), zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy

•          Nauczyciele ZS1 zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach)

•          Szkoła zostanie doposażona w oprogramowanie i sprzęt

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 100 uczniów oraz 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych.